Praktijkinformatie en routebeschrijving

Article Index

Praktijkadres

Joubertweg 3
6861 DM Oosterbeek

Bushaltes en NS-station zijn op loopafstand.
U kunt uw auto in de straat parkeren.

Klik hier voor de routebeschrijving.

Spreekuur
na telefonische afspraak.

Telefoonnummer: 026-3341578

Telefonisch spreekuur: 13.00-13.30
Op werkdagen is er een telefonisch spreekuur van 13.00-13.30 uur. Hiervan kunt u gebruik maken voor het maken van afspraken, informatie, kort overleg of herhalingsrecepten. Ook buiten deze tijden kunt u eventueel telefonisch contact opnemen. Bij afwezigheid staat het antwoordapparaat aan, waarop u een boodschap kunt inspreken. Zo nodig wordt u teruggebeld.

Voorbereiding eerste consult

Na het maken van een afspraak krijgt u per e-mail of brievenbuspost een informatiebrief en korte vragenlijst toegestuurd. Hiermee kunt u het eerste consult voorbereiden. In deze brief worden ook alle tarieven vermeld.
In de praktijk en op deze website is een Privacy verklaring aanwezig. Hierin kunt u lezen welke gegevens van u worden opgeslagen door Artsenpraktijk homeopathie Oosterbeek, en wat daarin onze plichten en uw rechten zijn.

De eerste behandeling

Voor de eerste behandeling worden twee afspraken gemaakt. Het eerste consult neemt ongeveer drie kwartier in beslag. Hierin vraagt de arts van alles over de gezondheidstoestand van de patiënt, huidige en vroegere ziekten/klachten, eventuele medische voorgeschiedenis. De patiënt kan zo veel over zichzelf vertellen als hij/zij kwijt wil. Zo nodig wordt een lichamelijk onderzoek verricht. Op korte termijn wordt een tweede afspraak gepland van ongeveer 20 minuten. Dan worden aanvullende vragen gesteld, behandelopties besproken en wordt een eventuele behandeling gestart.
Indien u er geen bezwaar tegen heeft, wordt uw huisarts schriftelijk op de hoogte gebracht van de behandeling.

Vervolgconsulten

Vervolgconsulten worden meestal na 6-8 weken gepland, duren ongeveer een half uur en zijn bedoeld om het verloop van de klachten te evalueren en zo nodig de behandeling bij te stellen.

Consulttarieven

De tarieven zijn per 1-1-2017 als volgt vastgesteld:
- eerste behandeling deel 1 (intake, ± 45 minuten, ): € 79,-
- eerste behandeling deel 2 (± 20 minuten): € 37,-
- eerste behandeling kinderen tot 1 jaar, deel 1 (intake, ± 30 minuten): € 55,-
- eerste behandeling kinderen tot 1 jaar, deel 2 (± 20 min.): € 37,-
- standaard vervolgconsult (± 30 minuten): € 55,-
De aangegeven tijd kan variëren. Uitloop wordt niet aan u in rekening gebracht.

Bestelling homeopathische geneesmiddelen

Per 1-1-2015 is elektronisch voorschrijven verplicht. Homeopathische geneesmiddelen worden voor u elektronisch besteld bij de Hahnemann apotheek te Heiloo (www. hahnemann.nl). Ze worden dan per brievenbuspost bezorgd op uw huisadres. De Hahnemann apotheek geeft korting op de portokosten, indien u toestemt in een eenmalige afschrijving van het bedrag van uw bankrekening. Dat wordt met u besproken aan het eind van het consult, als de homeopathische geneesmiddelen worden besteld.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een consult tot een maximumbedrag per jaar. De vergoedingen worden geregeld via de aanvullende verzekeringspakketten. Er zijn zeer grote onderlinge verschillen. U wordt geadviseerd hierover te informeren bij uw zorgverzekeraar, om niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Elders op deze website vindt u hierover meer informatie.

Vragen?

Belt u gerust voor nadere informatie.

 

ROUTEBESCHRIJVING

Joubertweg 3, Oosterbeek
De Joubertweg is een zijstraat van de Stationsweg in Oosterbeek

Link naar kaartje op Google maps:
Joubertweg 3, Oosterbeek
(gemeente Renkum)

Auto of fiets

Parkeren

In de straat is meestal voldoende parkeergelegenheid

Route uit Arnhem-Centrum

U komt Oosterbeek binnen via de Utrechtseweg.
In Oosterbeek rijdt u door tot laatste kruising met verkeerslichten (Stationsweg).
Daar gaat u rechtsaf richting Utrecht en neemt de 2e straat aan uw linker hand, de Joubertweg.

Route uit Arnhem-Noord

Op de Amsterdamseweg neemt u de afslag Oosterbeek bij Pinoccio-de Leeren Doedel.
Doorrijden over de Stationsweg. Na het spoorviaduct neemt u de derde straat rechts.

Route uit Wageningen-Renkum-Doorwerth

Bij binnenkomst in Oosterbeek gaat bij eerste kruising met verkeerslichten linksaf (Stationsweg), dan 2e straat links.

Openbaar vervoer

Uit richting Arnhem

Lijn 1, halte A. Weeninklaan (op Stationsweg).
U loopt verder de Stationsweg op en gaat de 2e straat links, de Joubertweg.

Uit richting Wageningen/Doorwerth

1. Bus 86 halte Hartenstein/ Mariaweg. U loopt de Mariaweg op en gaat bij de tweede straat die u kruist rechtsaf.
2. Uit Doorwerth en Wolfheze rijdt eens per uur een buurtbus. Uitstappen bij Gezondheidscentrum De Dennenkamp,
Generaal Urquhartlaan. Naar de Stationsweg lopen, rechtsaf, daarna tweede straat links.

Vanaf N.S.-station Oosterbeek:

Stationsweg nemen richting centrum. De derde straat rechts is de Joubertweg.Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

 

PRIVACYVERKLARING ARTSENPRAKTIJK HOMEOPATHIE OOSTERBEEK

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te  kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wat zijn de plichten van de praktijk?

Artsenpraktijk homeopathie Oosterbeek is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 Welke gegevens verzamelen we van u?

·       Naam, adres
·       Burger Service Nummer (BSN)
·       Geslacht
·       Geboortedatum
·       Telefoon
·       Mailadres
·       Medische gegevens
·       Huisarts

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o   voor zorgverlening;
o   voor doelmatig beheer en beleid;
o   voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

·       Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
·       U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
·       Alle medewerkers binnen Artsenpraktijk homeopathie Oosterbeek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
·       Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
·       Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar. 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:
·       Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
·       Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
·       Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
·       Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
·       Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
·       Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Artsenpraktijk homeopathie Oosterbeek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

U kunt, indien u dat wenst, uw dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van Artsenpraktijk homeopathie Oosterbeek hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens

Artsenpraktijk homeopathie Oosterbeek wisselt (medicatie-)gegevens uit met uw apotheek en (met uw toestemming) met uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe  arts  voor integrale geneeskunde kiest,  kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.